met-jobs@lists.reading.ac.uk
December 2018
Message 29

[Periods|Index by:DateThreadSubjectAuthor|Date:PreviousNext|Thread:(Previous)(Next)|List Information]

[Met-jobs] Fully funded NERC PhD studentship at Bangor University - microplastics

From Simon Neill <s.p.neill@bangor.ac.uk>
To "met-jobs@lists.reading.ac.uk" <met-jobs@lists.reading.ac.uk>
Date Sun, 9 Dec 2018 21:25:06 +0000

PhD Studentship: The dispersal of microplastics in the marine environment

 

Funding: NERC

 

Applications are invited for a PhD studentship in the School of Ocean Sciences, Bangor University, to commence in October 2019. The project involves using a range of tools to quantify the transport of microplastics over a wide range of scales, from their dispersal via large scale ocean currents through to entrainment by localized coastal processes. The project will result in revised budget estimates of microplastics at all scales in the marine environment.

 

Full details of the project, including how to apply, can be found here:

http://www.envision-dtp.org/2018/dispersal-of-microplastics-in-the-marine-environment/

 

The deadline for applications is 27 January 2019.

 

Mae croeso i chi gysylltu gyda'r Brifysgol yn Gymraeg neu Saesneg

You are welcome to contact the University in Welsh or English

Rhif Elusen Gofrestredig 1141565 - Registered Charity No. 1141565

Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi, gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig gan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar unwaith a dilewch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi, rhaid i chi beidio a defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i hanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu bod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu 100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contract rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa Cyllid Prifysgol Bangor.

This email and any attachments may contain confidential material and is solely for the use of the intended recipient(s). If you have received this email in error, please notify the sender immediately and delete this email. If you are not the intended recipient(s), you must not use, retain or disclose any information contained in this email. Any views or opinions are solely those of the sender and do not necessarily represent those of Bangor University. Bangor University does not guarantee that this email or any attachments are free from viruses or 100% secure. Unless expressly stated in the body of the text of the email, this email is not intended to form a binding contract - a list of authorised signatories is available from the Bangor University Finance Office.Go to: Periods · List Information · Index by: Date (or Reverse Date), Thread, Subject or Author.